Sonia Kouki

Responsable administrative
  • PrésentationSonia Kouki est la responsable administrative du CSI.