Sonia Kouki

Administrative manager


  • PresentationSonia Kouki is CSI’s administrative manager.